Game Handhelds

Nintendo Gameboy

SONY PSVita

SEGA Game Gear

SONY PlayStation Portable (PSP)